EminiFX, Inc. Sezi

EminiFX, Inc. Sezi

Case Number: 22-03822 (VEC)

Distri Sid New York

Pwosedi Prèv Reklamasyon pou Moun ki pa Itilizatè yo

ATANSYON!

Èske w te janm gen yon kont EminiFX epi èske reklamasyon w lan baze sou sitiyasyon w kòm yon Itilizatè EminiFX ?

SI WI, PA SOUMÈT YON FÒM PRÈV REKLAMASYON KI PA EMINIFX POU OKENN REKLAMASYON KI BAZE SOU SITIYASYON OU KÒM YON ITILIZATÈ EMINIFX.

Tout Itilizatè yo ta dwe resevwa yon imèl nan men administratè jidisyè a pou mande nou pou n kreye yon kont sou Pòtay la . Swiv enstriksyon yo ki nan imèl sa a pito Si ou te pa resevwa imèl sa a, men ou te gen yon kont EminiFX, tanpri ale nan portal.eminifxreceivership.com epi chwazi "Pa te resevwa yon imèl?".

Moun ki genyen Reklamasyon ki te parèt nan dat oswa apre 1ye jiyè 2023 yo pa oblije ranpli yon Prèv Reklamasyon annakò ak Pwosedi sa yo nan moman an.

Si ou pa yon Itilizatè EminiFX oswa ou gen yon Reklamasyon kont EminiFX ki pa baze sou estati ou kòm yon Itilizatè, ou dwe ranpli epi depoze yon Prèv Reklamasyon.

Gen de fason pou soumèt yon Prèv Reklamasyon:

        1. Pou ranpli, siyen epi soumèt fòmilè Prèv Reklamasyon an sou entènèt, tanpri klike LA A.

        2. Pou soumèt kopi yon Prèv Reklamasyon ou te ranpli sou papye, tanpri voye Prèv Reklamasyon ou siyen an swa nan First Class Mail (Sèvis Postal Etazini), kourye lannwit oswa al pote l an pèsòn nan adrès sa a :

            EminiFX Claims Processing 
            c/o Stretto
            410 Exchange, Suite 100
            Irvine, CA 92602


Pou telechaje yon Fòmilè Prèv Reklamasyon, tanpri klike sou LA . Fòmilè Prèv Reklamasyon an disponib tou pou nenpòt moun ki fè yon demann alekri pou mande dokiman sa yo nan imel EminiFXClaims@stretto.com oswa nan adrès fizik la EminiFX Claims c/o Stretto, 410 Exchange, Suite 100, Irvine, CA 92602.

Moun ki fè reklamasyon yo dwe mete ansanm ak chak kopi Prèv Reklamasyon (pa mete orijinal yo) tout dokiman ki disponib pou Demandè a ke Demandè a ka konte sou yo pou soutni Prèv Reklamasyon li an . Dokiman sa yo ka gen ladan, men pa sèlman: kopi tout akò, nòt pwomès, kòmand acha, fakti, deklarasyon detaye nan kont kouran, kontra, jijman tribinal yo, ipotèk, akò sekirite, prèv pèfeksyon privilèj, ak lòt dokiman ki pwouve kantite ak motif pou Moun ki pa Itilizatè a fè Reklamasyon an . Si dokiman sipò sa yo pa disponib, Moun ki fè reklamasyon an dwe mete ansanm ak Prèv Reklamasyon an yon lèt ki eksplike poukisa dokiman an pa disponib.

Pa gen okenn Prèv Reklamasyon an ki dwe depoze nan Tribinal la ak nenpòt Prèv Reklamasyon yo depoze konsa p ap konsidere kòm dokiman ki remèt kòmsadwa.

Kijan m ap fè konnen ke yo te remèt prèv reklamasyon mwen an?

Si ou remèt Prèv Reklamasyon w lan nan yon kopi papye pa lapòs epi ou vle resevwa konfimasyon yo soumèt li, tanpri mete nan koli ou a yon anvlòp ki gen adrès ou ak tout tenb ak yon kopi Prèv Reklamasyon ki ranpli a anplis ak yon nòt ki ekri ke ou ta renmen resevwa konfimasyon ke yo te resevwa Prèv Reklamasyon w lan.

Si ou remèt yon kopi Prèv Reklamasyon w lan nan vèsyon fòmilè Prèv Reklamasyon ki sou entènèt la, ou pral resevwa yon imèl konfimasyon pou fòmilè ou soumèt la . Ou ka enprime epi konsève yon kopi imel sa a nan dosye w yo.

Èske gen yon dat limit pou remèt Fòmilè Prèv Reklamasyon an?

Wi. Ajan Reklamasyon Administratè Jidisyè a dwe efektivman resevwa Prèv Reklamasyon w lan, ki gen ladan nenpòt dokiman sipò, nan dat limit sa yo:

1.    5:00 pm (lè lès ki anvigè) nan dat 28 oktòb 2023 ki se dat limit pou demandè yo eksepte Inite Gouvènmantal yo pou yo remèt Prèv Reklamasyon yo; ak 

2.    5:00 pm (lè lès ki anvigè) 27 desanm 2023 se dat limit pou Inite Gouvènmantal yo remèt Prèv Reklamasyon yo.

Administratè Jidisyè a ka pwolonje delè yo selon jijman li pou yon demandè ki ranpli epi remèt prèv Reklamasyon pou rezon valab, oswa pou aksepte yo remèt prèv yo pa lòt mwayen.
 

Nenpòt moun ki fè reklamasyon ki pa bay yon prèv pou reklamasyon nan delè a epi nan fòm ki nesesè annakò ak a Lòd la, y ap konsidere yo kòm yon "Reklamasyon ki abandone". Nenpòt demandè ki gen yon Reklamasyon ki abandone, yo pral :

        (i)    a jamè entèdi, anpeche, ak anjwenn yo nan tout limit lalwa aplikab pèmèt pou reklame, nan nenpòt fason, Reklamasyon ki Abandone kont EminiFX ak byen li yo;

        (ii)   pa otorize yo opoze akoz Reklamasyon ki Abandone sa a kont nenpòt Distribisyon Administratè Jidisyè a ta ka pwopoze;

        (iii)   refize ba yo nenpòt Distribisyon akoz Reklamasyon ki Abandone sa nan kad nenpòt Distribisyon ke administratè jidisyè a ta ka pwopoze; ak

        (iv)   pa resevwa okenn lòt avi akoz Reklamasyon ki Abandone sa a.


Pou kesyon ki gen rapò ak Pwosedi Reklamasyon pou Moun ki pa Itilizatè yo, ou ka kontakte Stretto nan:
Nimewo telefòn gratis: (855) 228-3721
entènasyonal: (949) 407-5078
Imel: EminiFXClaims@Stretto.com