EminiFX, Inc. Sezi

EminiFX, Inc. Sezi

Case Number: 22-03822 (VEC)

Distri Sid New York
Kesyon yo poze souvan sou Portal itilizatè yo (gade pi ba a pou FAQ Jeneral)
Expand All
Ki Wòl yon Pòtay Itilizatè?

Itilizatè EminiFX yo dwe soumèt tranzaksyon yo, verifye tranzaksyon ki kòrèk yo sou Pòtay la, konteste nenpòt tranzaksyon, ajoute manm nan yon tranzakzyon oswa ajoute nenpòt tranzaksyon ki manke rive dat 26 fevriye 2024.  

Administratè Jidisyè a ak ekip li deja kòmanse travay sou kesyon ki an atant yo pou tranzaksyon ki soumèt deja yo.  Administratè Jidisyè a ap itilize Pòtay Itilizatè a pou fè suivi avèk Itilizatè ki ap konfwonte nenpòt pwoblèm avèk tranzaksyon yo, espesyalman tranzaksyon ki konteste yo.  Tanpri kontinye siveye paj Pòtay Itlizatè ou a ak imèl ou pou enfòmasyon siplemantè.

Kisa k ap rive si apre 26 Fevriye 2024 mwen toujou gen kesyon ki an atant sou kont mwen an?

Administratè Jidisyè a ak ekip li ap egzamine tranzaksyon ki te konteste yo epi yo ka kontakte Itilizatè yo pou poze yo kèk kesyon siplemantè oswa mande yo pou yo bay kèk klarifikasyon.  Ou ka resevwa, sou paj Pòtay Itilizatè ou a, yon notifikasyon ekip Administratè jidisyè a konsènan demann ou an.  An jeneral, y ap voye yon imèl pou ou tou lè ekip Administratè jidisyè a fin voye notifikasyon an ba ou.

Administratè jidisyè a ak ekip li a ap travay pou diminye kantite kontestasyon tribinal la dwe tranche sou yo a.  Pou tout tranzaksyon konteste ki rete yo, Administratè Jidisyè a ap fè yon soumisyon nan Tribinal la epi Itilizatè ki konsène yo ap gen posiblite pou yo reponn.

Sa k ap pase si mwen depase delè a? Èske m ap pèdi reklamasyon m nan?

Si ou depase delè a, gen posibilite pou yo sipoze tranzaksyon ou yo te verifye.  Ou pa ka ajoute oswa konteste tranzaksyon yo.  Men, ou P AP pèdi okenn nan reklamasyon ou te fè yo—reklamasyon sa a ap baze sou done Administratè Jidisyè a genyen ki disponib yo, sa ap gen ladan l retrè ak depo Itilizatè a te fè yo.

Kisa pou mwen fè si mwen toujou an dezakò ak desizyon Administratè jidisyè a sou yon tranzaksyon konteste, ajoute, oswa enkoni?

Administratè jidisyè a ak ekip li ap eseye rezoud tranzaksyon konteste yo an akò avèk Itilizatè yo, kote sa ap posib.  Si ou pa dakò avèk desizyon Administratè jidisyè a konsènan nenpòt tranzaksyon konteste, Administratè jidisyè a ap ranpli yon objeksyon pou depoze nan tribinal la selon jan tribinal la mande pou pwosedi tranzaksyon Itilizatè yo fèt la.  

Ou ap resevwa yon notifikasyon sou objeksyon sila a ak enstriksyon sou kòman pou ou soumèt yon repons bay tribinal la si ou chwazi fè sa.  An jeneral, Administratè jidisyè a ap pran mezi pou li asire li Itilizatè yo pa idantifye avèk non yo, nimewo Idantifikasyon itilizatè yo oswa nenpòt lòt enfòmasyon idantifikasyon pèsonèl nan rejis objeksyon an oswa nan repons ki ap bay yo.

E si montan ki nan Jounal Tranzaksyon an yon ti kras diferan ak sa ki mansyone nan dosye mwen yo?

Li posib pou montan chak tranzaksyon, jan yo mansyone nan Jounal Tranzaksyon an, gendwa yon ti kras diferan ak montan ki ka mansyone nan dosye ou yo.  Sa rive paske petèt ou te oblije peye frè ak lòt depans tranzaksyon (pa egzanp, frè tranzaksyon pou peman ki fèt ak pyès monnen).  Kantite lajan ki nan lis nan chak tranzaksyon reflete kantite lajan ki vèse nan Sistèm EminiFX la, apre dediksyon frè ak depans tranzaksyon yo.  Li ka menm bagay la tou pou frè ou te oblije peye lè w fè yon retrè nan Sistèm EminiFX la.

Mwen pa wè okenn ROI, Bonis, oswa Transfè Entèn pou EminiFX. Ki kote yo ye?

Dosye tranzaksyon yo p ap reflete retou sou envestisman ak bonis konpile ki ka parèt sou platfòm EminiFX la.  Tout swadizan retou sou envestisman oswa bonis pa mansyone nan Jounal Tranzaksyon an.  Administratè a ap chèche sèlman valide tranzaksyon lajan nan sistèm EminiFX la, oswa ki soti nan sistèm EminiFX la, nan pwosesis sa a.

Poukisa pa gen okenn tranzaksyon ki mansyone nan Jounal Tranzaksyon an?

Administratè a te egzamine dokiman li genyen ki disponib yo epi li te chèche asosye tout depo lajan nan Sistèm EminiFX la (Kontribisyon) ak tout retrè nan Sistèm EminiFX la (Retrè) nan yon Kont Itilizatè EminiFX patikilye.  Si pa genyen tranzaksyon ki mansyone nan jounal tranzaksyon ou a, sa vle di Adminitratè a pa jwenn okenn Depo oswa Retrè ki gen rapò ak Kont Itilizatè EminiFX ou a, ni tou Itilizatè a pa t ajoute anyen pandan pwosedi Pòtay Itilizatè a. 

E si mwen pa t fè okenn Depo oswa Retrè?

Si ou pa t fè okenn Depo oswa Retrè sou Sistèm EminiFX la, ou pa bezwen fè anyen epi yo pa mande ou fè anyen.

Ki kote yo ka jwenn lis konplè pwosedi tribinal la apwouve ki disponib yo?

Pwosedi verifikasyon pou Depo ak Retrè Itilizatè yo gen yon deskripsyon konplè sou pwosesis pou egzamine tranzaksyon sa yo, yo ka jwenn li nan Avi Pwosedi ak lyen ki gen rapò ak dokiman an (docket no. 228).  Ou ka jwenn vèsyon pwosedi ki pi resan sou sit entènèt Administrasyon an sou https://www.eminifxreceivership.com/cases/eminifx/revised%20procedures%20as%20of%20dec.%2014%202023%20-%20final.pdf
 

Kesyon Jeneral yo Konn Poze Souvan yo
Expand All
Ki estati EminiFX?

Nan dat 15 jen 2022, Tribinal Distri Etazini pou Distri Sid New York te remèt yon Lòd Konsantman pou Enjonksyon Preliminè epi li te nonmen David Castleman kòm Administratè Jidisyè aktif EminiFX, Inc. (“EminiFX") ak aktif Eddy Alexandre yo ke yo kapab retrase jiska kliyan EminiFX yo . Lòd Konsantman an te vini apre premye nominasyon administratè jidisyè a kòm administratè jidisyè tanporè annakò ak Lòd Restriksyon Legal la, ki te anvigè soti 11 me. 2022 rive 15 jen 2022.

Se poutèt sa, EminiFX p ap fonksyone ankò. Yo pa pèmèt moun fè okenn retrè, epi tout itilizatè EminiFX ki te kontribye oswa ki te retire lajan ka swiv pwosesis verifikasyon tranzaksyon administratè jidisyè a apwouve pou yo ka valide tranzaksyon yo, lè yo al sou Pòtay itilizatè EminiFX lan ki LA A.

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou Sezi a, ki gen ladan yon kopi Lòd Konsantman an ki nonmen Administratè Jidisyè a, nan sitwèb sa a.

Kisa yon Sezi ye?

Yon sezi se yon pwosesis kote yon administratè jidisyè yo nonmen legalman aji kòm gadyen aktif oswa fonksyònman yon konpayi . Pwosesis Sezi a fèt pou pèmèt yon tyès pati ke yon tribinal nonmen aji kòm gadyen aktif yo epi pou yo maksimize valè aktif yo pou yon seri envestisè, kreyansye, anplwaye ak pati ki gen yon enterè nan yon byen .

Devwa akresponsabilite Administratè Jidisyè a oblije li idantifye, rann kont bay, prezève epi pwoteje aktif yo Sezi yo . Epitou, yo bay Administratè Jidisyè a yon seri pouvwa byen presi pou li pousuiv, rasanble, kolekte epi sezi byen ak liv epi rejis EminiFX yo ansanm ak kèk aktif Eddy Alexandre genyen.

Yo pral finalman distribye byen yo kolekte yo nan yon fason tribinal la dwe detèmine ak apwouve nan yon lè alavni.

Poukisa EminiFX nan pwosesis Sezi?

EminiFX nan pwosesis sezi paske yo te akize li t ap fonksyone nan yon eskwokri alamanyè eskema Ponzi, k ap ofri randman ki pa reyalistik nan to 5.00-9.99% pa semèn san pa gen okenn envestisman korespondan ki fètki ta ka soutni randman sa yo . Ankèt administratè jidisyè a, jan yo rezime li nan Rapò sou Kondisyon Finansye a ki te depoze 15 me 2023 a, te demontre ke lajan yo retire nan EminiFX yo te finanse ak kontribisyon ki soti nan men itilizatè EminiFX yo, olye yo soti nan benefis envestisman yo . Al gade nan Plent Komisyon pou Negosyasyon Kontra Atèm sou Matyè Premyè (Commodity Futures Trading Commission) an te depoze nan dat 11 me 2022 a, pou jwenn plis akizasyon ki te rive anjandre pwosesis Sezi a .

Ki estati Dosye Kriminèl kont Alexandre lan?

Nan dat 10 fevriye 2023, Eddy Alexandre te plede koupab pou yon chèf akizasyon nan fwod machandiz epi l te konkli yon Lòd Konsantman Preliminè pou Konfiskasyon, ki disponib LA . Lòd sa a deklare, nan paragraf 11 lan: "Tout aktif Administratè Jidisyè a te distribiye bay viktim yo nan kad Aksyon CFTC a ke yo te jwenn nan men Akize a ak EminiFX dwe aplike pou satisfè Jijman lajan dédomajman an."

Nan dat 18 jiyè 2023, yo te kondane Eddy Alexandre pou nèf (9) lane nan prizon . Mesye Alexandre nan prizon kounye a.

Èske Eddy Alexandre ap kontinye patisipe?

Administratè jidisyè a te revoke Eddy Alexandre nan EminiFX .  Administratè Jidisyè a te pran lagad aktif ak fonksyònman EminiFX yo.

Pou kimoun administratè jidisyè a ap travay?

Administratè Jidisyè a se yon ajan Tribinal la epi, konsa, li ap travay pou jij ki nonmen li a . Se envestisè, kreyansye, anplwaye ak pati ki gen yon enterè nan byen an ki benefisye travay Administratè Jidisyè a fè yo.

Ki kote mwen ka aprann plis sou pwosesis Sezi a epi jwenn mizajou peryodik yo?

Ou kapab jwenn enfòmasyon anplis sou Sezi a  nan www.eminifxreceivership.com. Yo ap afiche rapò sou sitiyasyon yo depoze devan Tribinal la sou sit entènèt sezi a kou yo vin disponib.

Mwen te yon itilizatè EminiFX. Kòman pou mwen verifye tranzaksyon mwen yo?

Nan dat 29 out 2023, Tribinal la te remèt yon Lòd ki apwouve verifikasyon Pwosedi Tranzaksyon Itilizatè yo (dosye nimewo 228) . Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou pwosedi tranzaksyon yo LA A . Y ap voye yon imèl bay tout itilizatè yo konnen ki nan sistèm EminiFX nan dat oswa ozanviwon 12 septanm. 2023. Imèl la pral bay itilizatè a enfòmasyon pou l konekte ak enstriksyon sou kijan pou l konekte sou pòtay la pou l verifye oswa mete tranzaksyon itilizatè yo ajou . Itilizatè yo ta dwe gade tou nan seksyon "Kesyon yo konn poze souvan yo" ki presi pou pòtay itilizatè a, ansanm ak videyo YouTube yo, ki pral disponib lè yo lanse pòtay itilizatè a.

Kòman pou m fè pou mwen jwenn ranbousman lajan mwen si mwen te yon manm nan EminiFX?

Si ou te yon manm nan EminiFX, w ap bezwen itilize pòtay la pou verifye tranzaksyon ou yo . Nan yon dat pita, administratè jidisyè a pral pwopoze Tribinal la yon pwosesis pou remèt manm yo lajan yo . Tanpri siveye sou sit sa a, ak adrès imel ou te itilize pou w enskri pou EminiFX.com lan, pou w jwenn plis enfòmasyon.

Mwen te tande kèk moun te deja jwenn ranbousman. Èske se vre?

Non. Administratè jidisyè a PA te ranpli yon plan distribisyon nan dosye sa a oswa li PA te mande pou Tribinal la apwouve OKENN distribisyon.

Èske mwen ka retire lajan m pèdi nan envestisman sou taks mwen?

Administratè Jidisyè a pa kapab bay konsèy sou kesyon taks oswa legal . Tanpri, pale avèk kontab oswa konseye fiskal ou a epi mande yo konsèy.

Mwen pa t gen yon kont EminiFX epi mwen pa t yon itilizatè EminiFX. Kòman pou mwen fè yon reklamasyon ?

Si ou pa yon Itilizatè EminiFX oswa ou gen yon Reklamasyon kont EminiFX ki pa baze sou estati ou kòm yon Itilizatè, ou dwe ranpli epi depoze yon Prèv Reklamasyon . Y ap voye fòmilè prèv reklamasyon an bay pati konsène yo ki te enfòme administratè jidisyè a ke yo ka gen yon reklamasyon kont EminiFX epi fòmilè prèv reklamasyon an disponib tou sou sit entènèt sa a . Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou Pwosedi Reklamasyon pou pati konsène ki pa Itilizatè yo la.

Èske Sezi a gen nenpòt aktif pou peye reklamasyon yo?

Administratè jidisyè a kwè ke yo te remèt Sezi a tout byen materyèl EminiFX genyen yo, sou rezèv nenpòt dwa yo genyen pou pouswiv reklamasyon kont tyès pati yo jan sa apwopriye . Yo te likide tout aktif nimerik ki nan Sezi a, epi administratè jidisyè a te mete lajan kach la nan deseri kont ki akimile enterè. Apati mwa dout 2023, gen plis pase $153 milyon lajan kach nan kont Sezi a. Pou jwenn plis enfòmasyon tanpri gade nan dènye rapò sou sitiyasyon administratè jidisyè a pibliye a, w ap jwenn lyen an sou paj dakèy la, ak oswa nan seksyon Rekiperasyon Aktif ki nan sitwèb ki LA A.

Kijan yo pral distribye lajan an?

Yon fwa pwosesis Pwosedi Tranzaksyon Itilizatè yo fini, Administratè Jidisyè a vle elabore yon plan distribisyon pou Tribinal la apwouve . Pwosesis sa a poko kòmanse epi rezilta pwosesis depo reklamasyon yo, verifikasyon tranzaksyon itilizatè yo ak detèminasyon nan reklamasyon itilizatè ki vin apre yo pral enfliyanse pwosesis la. Administratè Jidisyè a pral bay plis enfòmasyon sou yon plan distribisyon nan lè ki apwopriye a selon dewoulman dosye a. Tribinal la pral bezwen apwouve nenpòt plan ki genyen epi pati ki enterese yo pral gen okazyon pou yo revize nenpòt plan distribisyon ki pwopoze anvan yo apwove l.

Èske ou gen yon kalkil pou estime ki pousantaj nan envestisman orijinal nou an y ap ka remèt nou sou fòm yon distribisyon?

Administratè Jidisyè a poko genyen enfòmasyon sa yo disponib. Yo toujou poko konn moman ak montan pou okenn distribisyon y ap bay.

Kilè yo pral bay envestisè yo lòt mizajou epi kijan mwen pral resevwa sa yo ?

Tanpri, kontinye verifye sit entènèt la pou mizajou yo k ap fèt detanzantan . Pou abòne pou resevwa mizajou a mezi yo ap depoze eleman yo nan rejis sivil la, tanpri ale sou www.eminifxreceivership.com/civil-docket epi klike sou bouton ble "Subscribe" (Abòne) a. Nan espas sa, ou kapab abòne pou w resevwa notifikasyon nan imèl a mezi yo ap depoze pledwari yo chak jou oswa chak semèn.

Kiyès pou mwen kontakte pou m jwenn plis enfòmasyon ?

Ou kapab soumèt yon demann nan imèl sou EminiFX@Stretto.com oswa rele (855) 228-372.