EminiFX, Inc. Sezi

EminiFX, Inc. Sezi

Case Number: 22-03822 (VEC)

Distri Sid New York
Kesyon Moun Poze Souvan
Expand All
Kisa estati EminiFX la ye?

Nan dat 15 Jen 2022, Tribinal Distri Etazini pou Distri Sid New York la te bay yon Konsantman pou Enjonksyon Preliminè epi li te nome David Castleman ki nan Raines Feldman LLP kòm Administratè Jidisyè EminiFX, Inc. (“EminiFX”) ansanm ak aktif Eddy Alexandre yo ki idantifyab pou kliyan EminiFX yo, apre nominasyon prensipal Admistratè Jidisyè a kòm Administratè Jidisyè Tanporè sou baz Òdonans Restriksyon Legal ki te an vigè soti 11 Me 2022 pou 15 Jen 2022 a.

Ou kapab jwenn enfòmasyon anplis konsènan Sezi a, san wete yon kopi Konsantman pou Enjonksyon Preliminè ki te nome Administratè Jidisyè a, sou sit entènèt sa a.

Poukisa Sezi a nesesè?

Gade Plent Commodities Futures Trading Commission an te depoze nan dat 11 Me 2022 pou ou jwenn yon rezime sou rezon ki fè yo te depoze plent la.

Epitou, gade yon kopi Plent Kriminèl ansanm ak Akizasyon biwo Pwokirè Etazini an te depoze nan yon dosye paralèl pou Distri Sid New York la.

Ki sitiyasyon Dosye Kriminèl kont Alexandre?

Nan dat 10 fevriye 2023, Eddy Alexandre te plede koupab pou yon sèl akizasyon fwod machandiz epi li te antre nan yon Dekrè Preliminè Konsantman pou Konfiskasyon, ki disponib LA A. Lòd sa a di, nan paragraf 11: "Tout byen Reseptè a distribye bay viktim yo nan Aksyon CFTC ki te jwenn nan Akize a ak EminiFX yo dwe aplike nan satisfaksyon nan Jijman Lajan an."

Kisa yon Sezi ye?

Yon Sezi se yon pwosesis kote lalwa nome yon administratè jidisyè pou aji antanke gadyen aktif oswa operasyon komèsyal yon antrepriz. Pwosesis Sezi a fèt pou pèmèt yon seri moun yon tribinal nome aji antanke gadyen aktif epi pou yo ogmante valè aktif pou yon seri envestisè, kreyansye, anplwaye ak pati ki gen yon enterè nan yon domèn.

Travay ak responsabilite Administratè Jidisyè a oblije li idantifye, rann kont bay, prezève epi pwoteje aktif yo Sezi yo. Epitou, yo bay Administratè Jidisyè a yon seri pouvwa byen presi pou li pousuiv, rasanble, kolekte epi sezi byen ak liv epi rejis EminiFX yo ansanm ak kèk aktif Eddy Alexandre. 

Pou kiyès Administratè Jidisyè a ap travay?

Administratè Jidisyè a se yon ajan Tribinal la epi, konsa, li ap travay pou jij ki nome li a. Se envestisè, kreyansye, anplwaye ak pati ki gen yon enterè nan domèn ki benefisye travay Administratè Jidisyè a fè yo.

Èske sa vle di EminiFX pral fè fayit?

EminiFX p ap aksepte okenn fon anplis nan men envestisè yo. Sit entènèt la te fèmen, aktout yo prezève tout done ki disponib pou Administratè Jidisyè a. Objektif Administratè Jidisyè a se evalye aktif yo epi ogmante valè aktif yo pou kreye otan valè posib pou envestisè, kreyansye, anplwaye ak pati ki enterese yo.

Aktout ankèt li a vrèman nan estaj preliminè, Administratè Jidisyè a poko idantifye yon kont EminiFX ki gen revni ki soti nan yon aktivite komèsyal ki apa (oswa okenn aktivite komèsyal lejitim ki mande pou yo kontinye itilize yon seri lokal komèsyal oswa anplwaye yonfwa yo fin mete tout done yo an sekirite). Kidonk, Administratè Jidisyè a ap chèche kanpe operasyon yo yon fason ki gen lòd.

Èske Eddy Alexandre ap kontinye rete enplike?

Administratè Jidisyè a te revoke Eddy Alexandre nan EminiFX. Administratè Jidisyè a te vin gadyen aktif ak operasyon EminiFX.

Ki kote mwen kapab aprann plis sou Sezi a epi jwenn mizajou detazantan?

Ou kapab jwenn enfòmasyon anplis sou Sezi a nan www.eminifxreceivership.com. Yo ap afiche rapò sou sitiyasyon yo depoze devan Tribinal la kou yo vin disponib.

Kijan pou mwen depoze yon reklamasyon?

Alavni, Administratè Jidisyè a ap depoze yon demann devan Tribinal la pou apwouve yon pwosesis soumisyon ak revizyon pou reklamasyon yo, ki ap detèmine fason pou depoze reklamasyon yo. Yonfwa yo fin apwouve pwosesis sa a, ou ap kapab depoze yon reklamasyon selon enstriksyon yo pral ba ou pa mwayen sit entènèt sa a ansanm ak adrès imèl ou te itilize pou enskri nan EminiFX.com. Tanpri, kontinye siveye sit sa a pou jwenn enfòmasyon anplis.

Mwen voye kèk enfòmasyon sou imèl pou ou. Èske se te fòm reklamasyon mwen an?

Se te PA T fòm reklamasyon ou an. YO POKO DEPOZE OKENN REKLAMASYON. Yonfwa yo fin apwouve yon pwosesis reklamasyon, ou ap gen opòtinite pou soumèt yon reklamasyon.

Kijan mwen kapab rejwenn lajan mwen an?

Administratè Jidisyè a pa trete ranbousman oswa retrè endividyèl. Si ou te envesti nan EminiFX, ou ap bezwen ranpli yon fòm reklamasyon nan moman ki apwopriye a. Tanpri, siveye sit sa a ansanm ak adrès imèl ou te itilize pou enskri nan EminiFX.com nan, pou ou jwenn plis enfòmasyon.

Mwen tande yo deja ranbouse kèk moun. Èske se vre?

Administratè Jidisyè a PA depoze yon plan distribisyon nan dosye sa a oswa li pa mande pou Tribinal la apwouve OKENN distribisyon. Li pa bay okenn itilizatè EminiFX yon ranbousman.

Èske mwen kapab amòti envestisman mwen pèdi yo?

Administratè a pa kapab bay konsèy sou kesyon fiskal oswa jiridik. Tanpri, pale avèk kontab oswa konseye fiskal ou a epi mande yo konsèy.

Èske Sezi a ap gen nenpòt aktif pou peye reklamasyon yo?

Administratè Jidisyè a te kòmanse pwosesis pou transfere kont EminiFX yo nan domèn yo Sezi a, sa ki lakoz gen plis pase $60 milyon an lajan kach. Epitou, Administratè Jidisyè a gen plan pou chèche diferan aktif an kriptomonè epi pou li kanpe aktivite imobilye resan EminiFX yo. Kapab gen lòt sous rekiperasyon anplis tank Administratè Jidisyè a kontinye administre Domèn yo Sezi a.

Ou kapab jwenn yon konvèsasyon ki pi konplè sou aktivite ki te fèt yo nan Rapò sou Sitiyasyon Preliminè Administratè Jidisyè a.

Kijan yo pral distribiye lajan an?

Yonfwa pwosesis reklamasyon an fini, Administratè Jidisyè a vle devlope yon plan distribisyon pou Tribinal la apwouve, ki ap reponn tout kesyon ki te soulve pandan pwosesis sa a. Nòmalman, Administratè Jidisyè a vle kòmanse yon premye distribisyon ki gen otan lajan kach posib tousuit apre pwosesis soumisyon reklamasyon an fin kanpe, yo dwe detèmine distribisyon ki ap fèt alavni yo tank yo ap rasanble plis enfòmasyon.

Èske ou gen yon ide konsènan ki pousantaj nan envestisman orijinal nou an yo kapab remèt nou nan fòm yon distribisyon?

Administratè Jidisyè a poko gen enfòmasyon sa a disponib. Yo toujou poko konn moman ak montan pou okenn distribisyon. 

Kilè yo ap bay envestisè yo mizajou ki anplis yo epi kijan mwen kapab resevwa yo?

Tanpri, kontinye verifye sit entènèt la pou mizajou ki fèt detanzantan yo. Pou enskri pou resevwa mizajou tank yo ap depoze eleman nan rejis sivil la, tanpri ale sou www.eminifxreceivership.com/civil-docket epi klike sou bouton ble "Subscribe" (Enskri) a. Apati la, ou kapab enskri pou resevwa notifikasyon nan imèl tank yo ap depoze pledwari yo chak jou oswa chak semèn.

Kiyès pou mwen kontakte pou jwenn plis enfòmasyon?

Ou kapab soumèt yon demann nan imèl sou EminiFXInquiries@Stretto.com oswa rele (855) 228-3721. Akoz pakèt volim kesyon ki genyen yo, nou pa atann pou nou reponn chak imèl oswa chak apèl.