EminiFX, Inc. Sezi

EminiFX, Inc. Sezi

Case Number: 22-03822 (VEC)

Distri Sid New York

Administratè jidisyè EminiFX la pral fè pwochen reyinyon piblik li a nan dat Jedi, 28 Septanm 2023, a 7:00 p.m. (ET). Administratè a pral bay patisipan yo enfòmasyon konsènan fason pou yo itilize Platfòm Itilizatè a epi diskite sou pwosedi egzamen tranzaksyon yo. Y ap difize Asanble Piblik la sou Chèn YouTube Administratè a la a: https://www.youtube.com/@EminiFXReceiver

An akò avèk yon Òdonans Tribinal Distri Etazini an pou Distri Sid New York la, nan dosye ki rele Commodity Futures Trading Commission v. Eddy Alexandre ak EminiFX, Inc., David Castleman te nome kòm administratè jidisyè nan EminiFX, Inc. Administratè a se yon mandatè endepandan ki bay Tribinal la rapò men se pa bay pati ki konsène yo. Travay administratè jidisyè a se prezève ak administre byen EminiFX yo ansanm ak lòt byen ki pou kliyan EminiFX yo.

Ekip Administratè jidisyè a ap fè tout sa li kapab pou l reponn tout imèl ak apèl yo. Akoz gwo kantite demann yo, nou ankouraje w pou w vizite sit entènèt sa a anvan pou w wè si w ka poze kesyon w lan la a.

Ou ka resevwa imèl nan men Stretto detanzantan. Imèl sa yo ap genyen enfòmasyon enpòtan, tankou konseye itilizatè yo kijan pou yo jwenn aksè ak platfòm nan pou yo konfime oswa mete tranzaksyon Itilizatè yo ajou, ansanm ak rapèl sou dat limit k ap vini yo. Tanpri ouvri imèl sa yo epi li yo epi swiv tout enstriksyon yo.