EminiFX, Inc. Sezi

EminiFX, Inc. Sezi

Case Number: 22-03822 (VEC)

Distri Sid New York
Finans Sispansyon

Paj sa a rezime rezilta efò rekiperasyon ak likidasyon aktif Administratè Jidisyè a, ki gen ladan Pwotokòl Jesyon Byen Nimerik tribinal la apwouve a ("Pwotokòl" la). Administratè Jidisyè a te rekipere plis pase $150 milyon sou fòm lajan kach, aktif, ak rekiperasyon jidisyè yo. Yo te likide tout aktif yo epi yo te kenbe yo sou fòm lajan kach nan kont ki akimile enterè.

Yo te vèse enterè ki akimile a dirèkteman nan kont Sezi a yo, epi lajan sa te vrèman itil pou peye frè yo li koute pou jere Sezi a . Yo ka jwenn rapò finansye yo konsènan Byen Sezi a jiska dènye Rapò sou Sitiyasyon an LA A.

Byen total yo vire ak likide, nèt nan depans ak frè, se jan sa a:

Kalite
Kantite Lajan
    TD Bank
$44,210,018.35
    Bank of America
$14,583,152.54
    Interactive Brokers
$1,752,944.40
    Cash App
$403,139.97
    Lajan Kach
$2,880.00
    Pwopriyete Biwo
$15,000.00
    Machin Yo
$242,968.85
    Byen Dijital
$89,839,072.29
Total
$151,049,176.40

Rekiperasyon total litij yo jiska dat, nèt nan depans ak reklamasyon yo peye, se jan sa a:

Kalite
Kantite Lajan
    Byen Imobilye
$2,940,500.00
    Lòt Depo
$415,929.01
Total
$3,356,429.01

9 me 2023

Tribinal la te bay lòd pami pati yo pou yo remèt byen Alexandre yo nan byen imobilye a. Nan dat 9 me, Reseptè a te transfere tout balans kont Alexandre Assets la, yon total $9,470,813.35, nan Estate General Receivership. Lajan sa yo, plis enterè ou touche sou sa yo, ap disponib pou itilize nan byen sereseptè jeneral la. Reseptè a espere ke itilizasyon prensipal lajan sa yo pral kòm yon distribisyon bay itilizatè EminiFX nan reklamasyon yo ak pwosesis distribisyon.

17 avril 2023

Administratè jidisyè a te vann dènye 700.602 BTC an annakò ak Pwotokòl la, pou yon total $20,353,048.46 lè yo fin retire komisyon yo ki se $51,010.15, pou bay yon pri nèt an mwayèn ki se $29,051 pou chak Bitcoin . Pri Bitcoin lan pandan peryòd lavant sa a te rete yon tijan wo, sòti nan $27,000 rive 31,000, byenke pri a te tounen desann vin $29,000 detwa jou apre lavant lan te fin konkli.

Sezi a te peye $8,846.44 pou frè pou lagad mwa mas la an USD olye de BTC, ak $27,915.65 frè pou lagad ototal, ke yo te retire nan montan total nèt la apati resèt tablo lavant Bitcoin an . Yo te mete montan resèt lavant aktif nimerik yo, ki rive plis pase $90 milyon ototal, nan yon kont ki akimile anpil enterè epi ki bay gwo randman.

Lavant total Bitcoin yo repati konsa:

Deskripsyon Kantite lajan (BTC) Montan resèt lavant Pri nèt an mwayen
Total BTC yo te remèt 3703.329    
Lavant 10/1/2023-20/1/2023 -500.000 $10,062,697.85 $20,125/BTC
Lavant 24/1/2023-03/2/2023 -500.000 $11,550,563.53 $23,101/BTC
Lavant 7/2/2023-17/2/2023 -500.000 $11,230,634.69 $22,461/BTC
Lavant 21/2/2023-3/3/2023 -500.000 $11,757,011.04 $23,514/BTC
Lavant 7/3/2023-17/3/2023 -500.000 $11,248,649.15 $22,497/BTC
Lavant 20/3/2023-30/3/2023 -500.000 $13,874,501.65 $27,749/BTC
Lavant 03/4/2023-17/4/2023 -700.602 $20,353,048.46 $29,051/BTC
Frè pou lagad (BTC) -2.727    
Frè pou lagad (USD)   -$28,115.65  
VANT TOTAL: $90,048,990.72 $24,316/BTC


30 mas 2023

Administratè jidisyè a te vann sizyèm lo 500 BTC an annakò ak Pwotokòl la, pou yon total $13,874,501.65 lè yo fin retire komisyon yo ki se $34,773.19, pou bay yon pri nèt an mwayèn ki se $27,749 pou chak Bitcoin . Apre yon gwo ogmantasyon ki te fèt nan pri a nan fen dènye peryòd lavant lan, pri Bitcoin pandan peryòd lavant sa a te relativman estab, kote l te varye tou piti sòti $26,600 rive 28,800, avèk mwayèn lavant pri nan sizyèm lo a ki tonbe ozalantou pwen ki nan mitan entèval sa a.

anplis, pou aplike dènye etap yo ki nan Pwotokòl la, sezi a peye frè pou lagad mwa fevriye a an USD olye de BTC, epi li swete fè sa menm jan pou frè pou lagad mwa mas la tou . Yo te retire frè pou lagad $19,069.21 nan montan total nèt ki nan toblo resèt lavant Bitcoin lan. Yo te mete tout lajan ki soti nan resèt lavant byen nimerik yo nan yon kont ki akimile anpil enterè epi ki bay gwo randman. Peryòd lavant pou rès 700.602 BTC yo pral pwolonje avèk kat jou anplis pou kenbe yon volim tranzaksyon echanj 50 BTC/jou an mwayèn, epi li pral dewoule soti nan lendi 3 avril rive lendi 17 avril.

17 mas 2023

Administratè jidisyè a te vann senkyèm lo 500 BTC annakò ak Pwotokòl la, pou yon total $11,248,649.15 lè yo fin retire komisyon yo ki se $28,192.11, pou bay yon pri nèt ki se $22,497 an mwayèn pou chak Bitcoin . Pri a te enstab anpil pandan peryòd lavant lan, avèk Bitcoin ki desann pi ba pase $19,700 nan dat 10 mas, epi nan sèlman kat jou ki te monte plis pase 35% pou monte pi wo pase $26,500 nan dat 14 mas. Pwosesis lavant pwogresiv ki dekri nan Pwotokòl la te konsiderabman redui enpak enstabilite Bitcoin te konfwonte resaman pandan dewoulman lavant sa a. Yo te mete tout lajan ki soti nan resèt lavant byen nimerik yo nan yon kont ki akimile anpil enterè epi ki bay gwo randman. Lavant pwochen lo 500 BTC lan ap kòmanse nan lendi 20 mas epi yo prevwa l ap fini jedi 30 mas, nan fen peryòd lavant 10 jou a.

10 mas 2023

Administratè jidisyè a konnen dènye bès ki te fèt nan pri Bitcoin sou mache a, nan echanj yon ti kras plis pase $20,000 nan moman aktyalizasyon sa a, ansanm ak pwoblèm yo ki konsène Silvergate Bank ak Silicon Valley Bank . Administratè jidisyè a te rete an kontak ak patnè bankè ak antite kriptomonè byen ki nan sezi a, epi li mete aksan sou deklarasyon li te fè nan Pwotokòl la ki se "estrateji administratè jidisyè a pa baze sou yon prediksyon pou direksyon oswa pri Bitcoin alavni" [Dkt. 180, nan 5], Vrèman vre, pri Bitcoin nan moman aktyalizasyon sa a nan dat 10 mas la te toujou byen pi wo pase pri a te ye nan moman yo te apwouve Pwotokòl la, lè Bitcoin t ap echanje pou mwens pase $17,000. Administratè jidisyè a ap kontinye kontwole sitiyasyon an ak mache a an jeneral, epitou li pral kontinye fè respekte Pwotokòl la dapre lòd Tribinal la.

3 mas 2023

Administratè jidisyè a te vann katriyèm lo 500 BTC a annakò ak Pwotokòl la, pou yon total $11,757,011.04 lè yo fin retire komisyon yo ki se $29,466.19, pou bay yon pri nèt ki se $23,514 an mwayèn pou chak Bitcoin . Pri a te rete jeneralman nan yon entèval ant $23,000 a $25,000 pandan pifò peryòd lavant lan, epi bès nan dat 2-3 mas la pa te afekte lavant lo 500 BTC sa a materyèlman. Yè, Coinbase te chanje patnè bankè USD li a soti Silvergate vin Signature Bank, epi premye virman lajan ki soti nan Coinbase pou depoze nan kont Sezi a te fèt pa mwayen Signature Bank jan yo te prevwa. Yo te mete tout lajan ki soti nan resèt lavant byen nimerik yo nan yon kont ki akimile anpil enterè epi ki bay gwo randman . Lavant pwochen lo 500 BTC lan ap kòmanse nan madi 7 mas epi yo prevwa l ap fini vandredi 17 mas, nan fen peryòd lavant 10 jou a.

17 fevriye 2023

Administratè jidisyè a te vann twazyèm lo 500 BTC annakò ak Pwotokòl la, pou yon total $11,230,634.69 lè yo fin retire komisyon yo ki se $28,146.95, pou bay yon pri nèt $22,461 an mwayèn pou chak Bitcoin . Pri a te rete jeneralman nan yon entèval ant $21,500 a $25,000 pandan pifò peryòd lavant lan. Yo te mete lajan lavant yo nan yon kont ki akimile enterè. Lavant pwochen lo 500 BTC lan ap kòmanse nan dat 21 fevriye epi yo prevwa l ap fini vandredi 3 mas, nan fen peryòd lavant 10 jou a.

14 fevriye 2023

Administratè jidisyè a te rekipere yon lòt BTC 23.1909158 anplis nan Crypto Exchange 5. Yo pral likide Bitcoin sa yo annakò ak Pwotokòl Jesyon Byen Nimerik la, jan sa endike nan nòt nimewo 2 ki nan pye paj la nan premye aplikasyon Administratè Jidisyè a.

3 fevriye 2023

Reseptè a te vann dezyèm pakèt 500 BTC dapre Pwotokòl la, pou yon total de $11,550,563.53 apre komisyon $28,948.78, pou yon pri mwayèn $23,101 pou chak pyès monnen. Pri a jeneralman rete estab pandan tout peryòd vant lan. Montan vann yo te plase nan yon kont ki bay enterè. Vant pwochen 500 BTC a ap kòmanse 7 fevriye e li espere fini vandredi 17 fevriye nan fen yon peryòd lavant 10 jou.

23 Janvye 2023

Reseptè a te vann premye pakèt 500 BTC dapre Pwotokòl la, pou yon total de $10,062,697.85 apre $35,343.15 nan komisyon, pou yon pri net mwayèn de $20,125 pou chak pyès monnen. Paske Bitcoin a te vann anba metòd TWAP, byen imobilye a te kapab pran avantaj de ogmantasyon pri ki sot pase a nan Bitcoin. Montan vann yo te plase nan yon kont ki bay enterè. Vant pwochen 500 BTC a ap kòmanse demen e li espere fini vandredi 3 fevriye nan fen yon peryòd lavant 10 jou.

10 Janvye 2023

Administratè Jidisyè a te vann Aktif an Likid ki Pa Bitcoin yo jan Pwotokòl la mande sa a. Yo te plase fon sa yo sou yon kont ki bay enterè. Valè aktif nimerik ki pa likid ki rete sou kont yo te sezi a mwens pase $0.12. Epitou, Administratè Jidisyè a te deplase BTC 500 soti nan Kont Depo a pou mete sou Kont Koutye Prensipal la, epi yo te li bay koutye a entriksyon pou li vann BTC 500 sa a nan yon peryòd 10 jou, jan yo endike sa nan Pwotokòl la.

4 Janvye 2023

Tribinal la te apwouve Pwotokòl Jesyon Aktif Nimerik Administratè Jidisyè a te Pwopoze a.  Tribinal gen konpasyon, Administratè Jidisyè a pataje a, “pou enkyetid envestisè EminiFx yo genyen kòmkwa envestisman yo, an nèt, pèdi valè akoz pri Bitcoin yo ki bese”, men li te esplike “valè sa a ki pèdi a bay prèv sou risk ki genyen pou itilize Bitcoin antanke yon machin envestisman epi li montre jan li nesesè yo pou deplase aktif nimerik ki fasil pou ale sa yo pou yo vin aktif deziyen an dola ki gen mwens risk.” Ou kapab telechaje yon kopi opinyon ak òdonans konplè a LA A.

23 Desanm 2022

Administratè Jidisyè a te depoze yon repons pou repons envestisè yo te bay pou Pwotokòl ki Pwopoze a.  Ou kapab telechaje yon kopi LA A.

22 Desanm 2022

CFTC a te depoze yon repons pou repons envestisè yo te bay pou Pwotokòl ki Pwopoze a.  Ou kapab telechaje yon kopi LA A.

21 Desanm 2022

Administratè Jidisyè a te depoze yon rezime pou repons envestisè yo te bay pou Pwotokòl ki Pwopoze a.  Administratè Jidisyè a apresye tout envestisè ki te pran tan pou yo voye kòmantè yo genyen yo.  Ou kapab telechaje yon kopi LA A.

9 Desanm 2022

Administratè Jidisyè a te depoze yon Pwopozisyon pou Pwotokòl Jesyon Aktif Nimerik (“Pwotokòl ki Pwopoze” a) devan Tribinal la.  Nan depo sa a, Administratè Jidisyè a pwopoze yon pwotokòl sou jan pou yo vann aktif nimerik sa yo yon fason ki responsab epi ki byen jere, apre li te fin pale avèk konseye finansyè li a ansanm ak biwo negosyasyon Koutye Prensipal domèn nan. Ou kapab telechaje yon kopi LA A.

20 Oktòb pou 20 Novanm 2022

Administratè Jidisyè a – grasa konsantman epi kowoperasyon Mesye Alexandre – te vin posede pi gwo majorite aktif nimerik EminiFX yo (yo rele kriptomonè tou), ki vo plis pase $60 milyon nan moman transfè a.  Ou kapab jwenn rapò sou sitiyasyon ki pale sou transfè sa yo LA A.

Kòmantè Envestisè yo Fèmen.

EPITOU, YO TE BAY ENVESTISÈ EMINIFX YO ENSTRIKSYON POU YO PA VOYE KÒMANTÈ NAN TRIBINAL LA DIRÈKTEMAN, OSWA POU YO PA KOPYE TRIBINAL LA SOU OKENN REPONS, SOF SI YO TE DEPOZE YON MOSYON POU ENTÈVANSYON EPI YO OTORIZE MANSYON SA A.

Administratè Jidisyè a apresye pasyans ou demontre pandan pwosesis sa a, epi li fè envestisè EminiFX yo sonje yo kapab kontinye voye demann jeneral yo nan EminiFXInquiries@Stretto.com.  Tanpri, pa soumèt okenn demann enfòmasyon dirèkteman bay Tribinal la sof si ou te depoze yon mosyon pou entèvansyon epi yo otorize mosyon sa a.  Epitou, tanpri kontinye verifye sit entènèt la nan www.eminifxreceivership.com, kote yo ap kontinye afiche tout mizajou yo ak depo Tribinal la.